ינשוש לאומש

- (1921 ראוניב 21) א"פרת'ה טבשב ב"י
(1999 ץרמב 30) ט"נשת'ה ןסינב ג"י

תודלויל םילוחה תיבב ,ינשוש הידעסו הנח ,וירוהל רוכב ןבכ דלונ לאומש יחא
.ביבא-לתב םולבניליל בוחרב יקסבוחופ ר"ד לש
.םישדוח הנומשו םייתנש היה וניניב םינשה לדבה .יתדלונש דע דיחי ןב ראשנ אוה

תודלי תונומת

ןיקסוס םלצה לצא ,דחיב
םייתנש ליגב הנח ומיא םע

3 ןנער בוחרב תיבב ,דחיב
הנש ליגב לאומש

 
תימולשו לחר תודודה םע לאומש

הילמעו חונ דודה ינב םע לאומש
הרש אתבס םע ונינש

הרש אתבס םע ונינש
תימולש הדוד םע ונינש

,רטכש הליצ לש הנגב לביק ןושארה וכוניח תא
.ביבא-לתב תונושארה תוננגה תחא התייהש
.הב ןמוסמכ - הנומתל יתפחדנ ינא םגו - ןגה גגח םירופ גחב

הלידגהל ידכ הנומתה לע וצחל


,יטרפ רפס תיב היהש ,ןירפלה רפס תיבב לאומש ליחתה וידומיל תא
,תירוביצ ךוניח תשר ןיידע התייה אל ,טדנמה ןמזב ,זא יכ
"הילצרה" היסנמיגב 'א התכב םידומילה תא יתלחתה ינא רשאכו
.היסנמיגב 'ד התכל ןירפלה ס"יבמ לאומש רבע

ונדמלו 114 יבנלא בוחרב ונרג רשאכ
.ונתיבל בורק התייהש היסנמיגב

הלידגהל ידכ הנומתה לע וצחל


"הלואג" רחסמל רפסה-תיבב הנוש המגמב דומלל לאומש רבע "הילצרה" היסנמיגמ
.םיה-ליח דקפמו ל"הצב ףולא םימיל (לגנא) לארה המלש תא שגפ םש
.םינמאנ םידידי םיינשה ויה םינש ךשמב

תואלקח דומלל ותוא חולשל וניבא טילחה ,"הלואג"ב םידומיל תפוקת רובעכ
.הנח-סדרפב יאלקחה רפסה-תיבב היימינפ יאנתב
- םינמאנה וירבח תא שגפ םג םש .תורגב תדועת לביקו וידומיל תא רמג םש
,זא ץיבוניבר ןרהא ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ םימיל ,טילש-הד ריאמ
,יאפירח רחש-ןב ,תולשממה תחאב הרבסהה רשו בירי ןורהא ףולאה םימילו
.םירחא םיברו (ןייטשרוב) רבנע המלש ,הרובעת טפוש םימיל

הנח-סדרפב וידומיל רמג רחאל לאומש חלשנ הנגהה רבחכ
.הידמח ץוביקב הרימשו ןוחטב ידיקפתל

ינמרגה אבצב םחליהל תנמ לע יטירבה אבצל סויגב בושייה ליחתה הפוקת התואב
בושייה לע ןגהל ידכ םגו דיתעל הייארב - ירבע יאבצ ףוג רוצילו יקלטיאהו
.תיבמ תניועה הייסולכואהו ביואה תואבצ ינפמ

דסומ השעמל היהש ימשר ףוג - "בושייה רפוכ" שאר-בשוי היהש ,וניבא
- בושייה ןוחטב לש םיכרצל ףסכו םישנא סויגב קסעו "הנגה"-ה לש
יטירבה אבצה לש תדחוימה Cadre Squad-ה תדיחיל סייגתי לאומשש גאד
םידוהי םיניצק ןומיא ךרוצל הנגראתהשו םיניצק סרוק השעמל התייהש
ילעב דועו "הנגה"ה לש םידקפמ וסיוג וז הדיחיל .יטירבה אבצב ותרשיש
םע ביבא-לת תובוחרב סרוקה ירגוב ודעצ סרוקה רמגב .םירחא תויוכז
.יטירבה אבצה לש תופסונ תודיחי

תורדש תניפ לצרה בוחרב תדעוצ - לאומש לש ותקלחמ - האבה הנומתב
.ביבא-לתב דלישטור

.רוטב ינשה - לאומש

- יטירבה ךירדמה דעוצ הקלחמה ףוסב
.Scotch Guard-ה ,ולש טנמי'גרה עבוכב שובח


- ןושאר יארוט - Lance Corporal תגרדב לאומש םייס סרוקה תא
,קתו רסוחמ עבנ הז רבד .החפשמה ינב לכ בל תניגמל
.סרוקב ופתתשהש םיריכבה "הנגה"ה ידקפמ לכ לומ דמעמו ליג
.Buffs-ה לש ינשה דודגב תרשל לאומש רבע סרוקה רחאל
.םישדח םירבח םגו וסייגתהש םיקיתו םירבח שגפ דודגב
.ותא רבחתהו ,ל"כטמרו ףולא םימיל - בוקסל םייח תא שגפ םג םש

,Provost Marshall-ה לש סרוקל חלשנ ,למס תגרדב ,ינשה דודגהמ
הרטשמה תקלחמל חלשנ סרוקה רמגבו ,תיאבצה הרטשמל יוניכ
.יטירבה אבצה לש תידוהיה הדגירבה לש תיאבצה

הפוריאל השילפה רחאלו יברעמה רבדמב ,םירצמב ,ץראב תריש לאומש
.יצאנה שוביכהמ וררחושש תוצראל םשמו הילטיאל הדגירבה םע רבע
.דנלוה דעו היגלב ,תפרצ ךרד הדגירבה תא ליבוה ,ןמזה בור עונפוא לע בוכר
ןמזה בור ההש וב סיסבה היה םג םשו עסמב תיפוסה ותנחת התייה םש
.הפוריאב תרישש

הנוי םע
אמא םע

זירפב ותוהש ןמזב

הלידגהל ידכ הנומתה לע וצחל

תדלומ תשפוחמ רזוח

םייאבצ-ימס םיסרוקב ךירדהל לאומש ןמוז יטירבה אבצהמ ורורחש רחאל םייתנשכ
תידוהיה תונכוסה יחרוא ,ישילשה םלועה תונידממ ללכ ךרדב ,ץוח יחרזאל
ןיערג תמקה םע 1948 תנש תליחתב .ביבא-לתב תורדתסהה יליעפ תיבב ומייקתהש
לש תיאבצה הרטשמה תדיחי יאצוי בור וזכור ל"הצל ידיתעה תיאבצה הרטשמה
.ל"הצב הז לייח לש המקהב ףוגל יטירבה אבצה

תואבצה ןיבש הפוקתב - לאומש


.לב (ייר) לחרל לאומש אשינ ,1947 לירפאל 20 - ז"שת'ה ןסינ 'ל ךיראתב
,ץליפ הירא ןדעסמה .ונרג ובש תיבה גג לע המייקתה הנותחה
.וירצלמו ויחבט לגס ידי-לע חוריאה תא עצבל עיצה וניבא לש בוט דידי היהש
ביבא-לת לש המי תפש לע היהש ,"ץליפ הפק" ולש הפקה תיב רגסנ ךכ םשל
.הנותחב חוריאה עוציב ךרוצל

,ונדוד ןב ל"ז (הקוימ) ןמרה לארשי ידי-לע ןגרואש םינגנ תווצ
רזח וז תונמדזהבו ברעה לכ ןגינ ,ףנעב יוצמ היהש
.ןפג בוד תחפשמל לאשוהש ונלש רתנספה םג התיבה

הלעמ ישנאו םידבכנ םגו הנותחב ופתתשה ל"וחמו ץראהמ םיבר םינמזומ
.וניבא לש וירכממ

הלכה דצמ םיחרוא
םהיתולולכ ברעב לאומשו לחר

,לחרו לאומש ,ל"ז דמלמ לעי :ןימימ םידמוע
.ל"ז ןמרה יבובו זפרה יתור
.חנו הלאירא ,רמת :ןימימ םיבשוי

,ותשא הדעו ל"ז סנכמ הירא :ןימימ
.הנרואו יממ ,לחרו לאומש

1 לאומש לש "ה'רבח"-ה

הלדגהל הנומתה לע וצחל

2 לאומש לש "ה'רבח"-ה

הלדגהל הנומתה לע וצחל


היהש תיאבצה הרטשמה לש םינומיאה סיסבב הרצק הפוקת תריש לאומש
.ןוקריה רהנ לש תינופצה הדגה תפש לע ,סינומ-ךישב זא םקוממ
דקפמל לאומש הנומ ,תויתביטח תיאבצ-הרטשמ תוקלחמ ןוגרא םע
.4 הביטח - "יתירק" תביטחל תחפוסמה הקלחמה

הנואת ול התרק ,1948 רבמבונ שדוחב רשאכ וז הדיחיב ותוריש תא םייס אוה
דול ריעב ,םישופיח עוציב ןמזב הערא הנואתה .ופוג יקלח לכב ףרשנ הבש
השפת 4 הביטח .8 הביטח ידי-לע השוביכ רחאל םיברעה היבשוימ השוטנה
לאומש .וב רוטישב הקסע דקיפ הילע תיתביטחה הקלחמהו רוזאה תא
.ריעב םיתבה דחאב אצמנש הפירש קבאב לופיט תעב ףרשנ

.תובוחרל םורדמש "וליב" הנחמב םקוהש יאבצה םילוחה תיבב זפשוא לאומש
דע תונוש תוחשמו תופורתב חורמ אוהשכ תועובש רפסמ םש ההש אוה
.ודילגה תויווכהש

ה'קרתסאו ידג ,לחר םע ויתושפוחמ תחאב לאומש ('לימ) ןגס


יל"הצה רפסה תיבב תרשל לייחהמ לאומש רבעוה הז עוריא ירחא
םות םע אבצהמ ורורחישל דע ךירדמכ שמיש םש ,"ס"תו הלהנמ"ל
.הבוחה תורש תפוקת

םיאולמ תורישב תיאבצה הרטשמה ליחב תרשל לאומש רזח ,םינש רפסמ רובעכ
םורד דוקיפב לאומש תריש רופיכ םוי תמחלמב .ןרס-בר תגרדל דע עיגהו
.דיאפ ריעה דיל ץאוס תלעתל רבעמ ,ןמזה תיברמבו

סופדב דבעו החפשמה לא לאומש ףרטצה ,תואבצה ינשב הרידסה ותוליעפ רמגב
.תוחוקלה םע רשקו היצרטסינימדא תודובעב

.ןרהא דוד םע ,5 ופי ךרדב ןשיה סופדב


:םידלי 4 ודלונ לחרו לאומשל
.ינשוש בירי לש אבא - דג דלונ (24/2/1948) - ח"שתה רדאב ד"י-ב
.דיבר ףסא לש אמא - רתסא הדלונ (9/11/1949) - י"שתה ןושחב ז"י-ב
.ינשוש ישי לש אבא - לאונמע-ףסוי דלונ (19/1/1952) - ב"ישתה תבטב א"כ-ב
- תור הדלונ (7/12/1960) - א"כשתה ולסכ ח"י-ב
.ןמטכיל רתימו תימע ,ירוא לש אמא

.ביבא-לתב "והילא-די" תנוכשב החפשמה הרג םיפתושמה םהייח תליחתב
."הקפא" תנוכשב תיב ונב ןכמ רחאל

ותיינב רחאל ,19 םיקפוא בוחרב תיבה
.ןבאה רדג תא לאומש הנב םרטבו


קיזחהלו הריס תונבל לאומשל רשפיא ,םיל הכומס התיהש ,"הקפא"ב תיבה
םידליל רשפאלו הב טיישל ,םיל התלבוה רשפיאש ררגנ םע תיבה רצחב התוא
.םימ-יקסמ תונהל

.םיבשוי דודה ינב ,תדמוע יתור - הריסב

 

Sho.co.il-ל הרזח