.ץראב ןושארה ירחסמה סופדה הנבמ
.ינשוש הידעסו - הידעס לש ודוד - ןיתא .א לש םתולעבב
.1919 תנש

 

.זכרמב הנומתה יתכריב ןיתא ןורהא ודודו הידעס - סופדה תיב ךותב
.1921 תנש

 

.יקסניול בוחרב ןיתא ןורהא תיבל הניפ ןבא תחנה
.עבוכב הנחו הידעס - הלעמל תינמיה הניפב

 

רוזח