.ביבא לתב הינטירב תלשממ לש ןוילעה ביצנה םע השיגפ

 

.המיבה ישנא םע

 

.רימנ יכדרמו ןונבל םייח ,הנח ותייער ודיל .יבצ ןב אישנה ידי תציחל

 

.היפלדליפ תייריע שארל םינפ תלבק

 

.ןוסואל רירגשה םע

 

.סלזק ולבפ ןל'צה םע

 

.ביבא לת סרפ תא לבקמ ינשוש הידעס

 

.תרש השמ - וירוענ דידי םע

 

.יצינירק - ןג תמר תייריע שאר - ימוקמ ןוטלשל תימע

 

רטחפו ינשוש ,יצינירק

תלבקל י"א תלשממל ביבא-לת תייריע התנפ 1921 יאמ שדוח תישארב
.לבקתה רושיאהו תינוריע הרטשמ םיקהל רושיא
םהרבאו רטחפ םולש ,ינשוש הידעס תא הללכש תינוריעה "הדעו"ה
ןירפלא םייח תא הפריצ תיחרזאה "הנגהה" ידקפממ ויהש יצינירק
.םידמב םירטוש 25 התנמ הרטשמה .הרטשמה דקפמכ

 

.בדנתמה תוא תא הידעסל קינעמ ןוירוג ןב

 

.יבצ ןב אישנה לש ותיבב לבוי סקט
.ינבוארה רפוסה - אישנה לש ויחא בשוי הידעס דיל

 

.אישנה תיבב ףסונ סקט

 

.שגלמ אישנ םע השיגפ
.ןונבל םייחו ךילרא החמש ,רטכש ,יבידנ - הייריעה ריכזמ הידעס דיל

 

.סקנפ דיוד יבצו חקור לארשי םה םידמועה .הגופהב ביבא לת תצעומ

 

רוזח