ןשיה תורבקה תיבב תויתחפשמ תובצמ
.ביבא לתב רודלפמורט בוחרב

.ינשוש הידעסו הנח גוזה תבצמ

 

.ותשאו ,הידעס לש ויחא - ינשוש ףסוי לש םתבצמ

 

.הידעס לש ומא לש התבצמ

 

.הידעס לש ויבא לש ותבצמ

 

רוזח