?ינשוש הידעס היה המ

םיתבה ילעב ןעמל ףיקתו ץימא םחולל היהש "ריעצה לעופה" תונויער יגוהמ
ביבא-לת לע םירמושה 14-מ דחא ;("טלחהב וקדצ םה יכ") לארשיב
שיאה ;היבשות תא םיקרוטה ושריגשכ ,הנושארה םלועה תמחלמב הבוזעה
דבלמ) ץראל ץוחמ ללכ אצי אל ,הנש 63 ינפל ,לארשי ץראל ותיילע זאמש
קיתווה ירוביצה ןקסעה ;(קשנ םשמ איבהל ,קשמדל הרצק רתס-תאיצי
ולעפ תא תפומלו המגודל דימעה ,ןוירוג-ןב דוד ידמעמה-יטילופה וביריש
רג ץראב ותוהש תונש לכש ,ץראב םיתבה ילעב תודחאתה אישנ ;ירוביצה
.הרוכש הרידב

םע ביבא-לת ,18 ןליא-רב בוחרבש ותרידב בשוי אוה ,81 ליגב התע
:יל רמואו הנמאנה ותייער

אלש םשכו ,טרפל אלו ללכל אל ,שיאל תונעט יל ןיא ,יקלחב חמש ינא"
םירקמ הלא-יאמ ץוח ילוא ,לווע םירחאה יל ושע אל םירחאל לווע יתישע
."םהישועל חולסלו םתוא חוכשל ףידעמ ינאש

רחאל ("היסור דילי ,יבסמ הז םש יתשרי") ינשוש הידעס יל רמא תאז
להנמ אוה ותוא רשאו ,וינב ינשלו ול ךיישה ,ינשוש סופדמ ,םירהצב ,עיגהש
-ב רקוב רקוב ינשוש ךלוה ופי-ביבא-לת ךרדבש סופדה תיבל .םינש תורשע
.(ותחקל ךרדה יצחל אבה) ונב לש תינוכמב התיצחמו לגרב ךרדה תיצחמ ,7
הז ,רבעבכ תולקב יתוא תואשונ ןניא רבכש ,םילגר יבאכמ יתלבס אל אול"
ףאו ,סופדה דע תיבהמ לגרב ךלוה יתייה ,םויכ יפוגב דיחיה טעמכ לבסה
תוכאלמה לכב קסוע אוה סופדב ."רבעב תושעל יתגהנש יפכ ,התיבה הרזח
.היגמ ףא םימעפלו

ונורכיזו ,הרע ותחיש ,ברע ולוק ךא ,העימשב תצקמב השקתמ ינשוש
,ךפהה תא הל חיכומ אוהו ,העטש ול חיכוהל ותייער הסנמ םיתעל .גלפומ
.הביחבו בר ןחב השוע אוה תאזו

א"דמ לש תיצראה הצעומה רבח אוה .םודא דוד ןגמל םירוסמ םהינש
תיבה ןיינבל הדעווה ר"וי ןכו הז תורש לש םוריח תעשל הדעווה שאר בשויו
איה ותייער .(בורקב ליחתהל םידמוע ותיינבבש) ביבא-לתב א"דמ לש שדחה
.תבדנתמ תינרות תוחא

הלודגה ותחפשמ תא הלעה 1913-בו ,ודבל 1907-ב ץראל הלע אוה
התלעהש היינאב ,ופיב ,ןיתיא ןורהא ,ודוד לש סופדב דבע רבכשכ ,היסורמ
ינשוש חנ תא היינאב הריכה איה ,ןייטשנבל הנח ,האנ הריעצ התייה םתוא
.(םיקרוטה והושריגש ירחא םירצמב תמש ,הידעס לש ריעצה ויחא)

ינפ תא לבקל אובל ךירצ קצנירפש ףסוי" :ול הרמא ףוחל היינאה ברקתהב
הל ןיאב הדרח איהו (ול רסמיהל הרחיא העדוהה ,אב אל המ םושמ) "למנב
הל גאדיו אובי הידעס ויחאש וחיטבהב ינשוש חנ התוא םחינ .ןאכ רחא רכמ
עברא ,הנויו לאומש ,םהל םינב ינש .התוא אשנ םינש שש רובעכ .חאכ
ימיה רפסה תיבב םלתשמ דחאו לייח דחא םהמ ,םידכנ השולשו תודכנ
."הקודה החפשמ ונלוכו" ,הפיחב

םינש 33 ינשוש תחפשמ הרג דלישטור תורדשבש תמדוקה התרידב
(םירדח השימח) וז תחוורמ הריד דימעהל ופידעה רצק ןמז ינפל .תופוצר
,הרוכש בוש ,רתוי הנטק הרידב רוגל ורבעו הלודגה החפשמה לעב םנבל
,דרשמ םג ול תשמשמ וז הריד .ןליא-רב בוחרל הנופה ךא ,ןיינבה ותואב
תרות לע רדוהמ רפס הנורחאל איצוה ןוגראהו ,םיסיפדמה ןוגרא אישנ אוה
אישנו םילעפ בר ןקסע ,ינשוש הידעס םיסיפדמה ןקז"ל שדקומה סופדה
."ודסוויה זאמ ןוגראה

ןיזאמ ,ופוס דעו ותישארמ ,ןותיע תונדפקב ארוקו רקובב 5-ב םק אוה
רזוח אוה םירהצב .סופדל אצוי 7-בו הלק רקוב תחורא דעוס ,ששב תושדחל
ןיזאמ בוש ,םייתעש וליפא וא העש חנ הירחא ,םירהצ תדועסל התיבה
לכמ" ,הברה ארוקו תועד ףילחמ ,החפשמ ינבו םיחרוא תצק לבקמ ,וידרל
,תועובשבו הנשב שארב ,הנשב םיימעפ ."ןיינעמ היהיש דבלב ודיל אבה
ץוביק רבח ,רזעילא ויחא .ןועבטב ןויסנפב גח תשפוח ותייער םע הלבמ אוה
.תותבשב רקיעב ותחפשמ םע ורקבל אב ,תעפי

ינפל) ביבא-לת תיריע תצעומ רבח ינשוש הידעס היה תופוצר םינש 45
ןגס היה ,הייריעה שאר ןונבל םייח רמ היהשכ ,המ ןמזו (שרפ םינש ששכ
חרטו ,ןד שוג ינוגרא תצעומ שאר היה הנש 12 .ומוקמ אלממו הייריעה שאר
ןייצל הייריעה האבשכ ןכל .תועיטנב לפיט רקיעב ךא ,םיהו ןוקריה רוהיטב
.לייחה תמרב םאנוד 80 ,ומש לע ןג העטנ םיברה םיירוביצה וילעפ תא

תובוחרב) ביבא-לת לש םינושארה םיתבה תיינב םע ,1909-ב דוע
לע ביבא-לת דעו ליטה ,(רחשהו םעה דחא יולה הדוהי ,םולבניליל ,לצרה
הצובקה ןמזה ךשמב הנגראתה ךכ ךותמ ,תולילב הרימשה תא ןגראל ינשוש
- זא) ןשלוא קחצי ,תרש השמ ,זוה בד ,במולוג תא הללכש תעדונה
הקבר ,בולדרבס םיחאה תשולש ,רפפ םוחנ ,יצינירק םהרבא ,(יקסנשלוא
לש ותוחאו (תרש השמ תשא ,תרש הרופצ כ"חא) בוריאמ הרופצ ,רפפ
.הלב ,ינשוש

בייל חונמה םע ףאו זוה בדו במולוג והילא םע דחי ינשוש לעפ הנגהב
.הנגהה ליבשב םיפסכ ףוסאל ינשושל רזעש ,(קהבומה ןימיה שיא) ןמרתסא
הדובע יכוסכס תעינמל םיכרד שפחל הדעו לע ןיפור רותרא ר"דה ליטהשכ
ילעב תודחאתה גיצנ ינשושו תורדתסהה גיצנ ןוירוג-ןב היה ,תותיבשו
.םינלבקה רובצו (הידסייממ היה אוהש) היישעתה

,ביבא-לת תיריע תצעומב ותורבחל הנש 40-ו הנש 75 ינשושל ואלמשכ
ידומעמ אוה ינשוש הידעס" :רמאנ ובו ,הכרב קרבמ ןוירוג-ןב דוד ול חלש
.רתויב תושקהו תורמה תועשב יטירבה טדנמה ימיב ונל ודמעש הנגהה
תא דימעהו תויתרבחו תויתגלפמ תוקיז לעמ הלעתהש ,הלוגסה ידיחימ
."רצ ןובשח לכ לעמ הנגהה

םינויצה תמישרב רחבנ יכ םא ,יסופיט הגלפמ שיא ונניאו היה אל ינשוש
יקוליח בקע שרפ התוליעפמ .תילרבילה הגלפמה תא כ"חא ומיקהש םייללכה
.הייריעב דיחי תעיס שיא השעמל ראשנו תועד

הריחב דעב הדמע ינשוש עבק ,הייריעה רחבנכ ותורישמ ןויסינ דומל
ועדייש חרכהש ךכ וחתפתה םיניינעה" .ריעה שאר לש הרישי תישיא
,"תוירחאה אולמ תא וילע ליטהל ולכויו םירחוב םה ימ תא שארמ םירחובה
.תונוש תויונמדזהב ןעט

היהש תדחוימ הלאשמ וזיא םויכ ול שי םא ויתלאש ,ינשושמ יתדרפנשכ
וייח בור תא שידקהש ימל תינייפואו העונצ העונצה ותשקב .השומימב הצור
ןיינבה תמקהב תוארל הכזאש" ,רמא ,"יתליפתו יתפיאש" :תירוביצ תוליעפל
."ביבא-לתב םודא דוד ןגמ לש יזכרמה

רוזח