וילעופ לע - ינשוש הידעסל דובכ תוחרזא ןתמ תנייצמה הדועתה
.הדועתב טרופמכ ,הדסוויה םוימ ביבא-לת ריעב

.הלדגהל הנומתה לע וצחל

 

ינשוש הידעס תא ךרבמ ,ביבא-לת תיריע שאר ,ןונבל םייח
.דובכ תוחרזא ול הקנעוה וב ,הייריעה לש תובישיה םלואב ךרענש סקטב

 

.םימדוק דובכ יחרזא םיבשוי החפשמה ינב םע דחי ,סקטב םיאורקה תניפ

 

.תובישיה םלואב םיבשוי סקטל םינמזומה
,רצואה רש םימיל ,ךילרא החמש ,לפירג לאגי הצעומה ירבח :םהיניב
.הרובחתה רש םימיל ןמפיש דודו

 

"אטרכ" תפמ יפל ינשוש הידעס ןג לש ומוקימ

.הלדגהל הנומתה לע וצחל

 

הידעס לש ותרזעב הנבינש ןגה לובג לע יתנוכש תסנכ תיב
םש תא ופילחה - םינש רפסמ רובעכ .ומש לע הליחת ארקינו
.רחא םדא לש ומשב תסנכה-תיב

 

ץע 16000 ןב רעיב - ינשוש הידעסו הנח
.ןורטלל הנשיה ךרדב םמש לע עטינש

 

.יסוי ונב םע ינשוש לאומש ,תעבגמב ,טלשל לאמשמ - רעיה תעיטנ סקטב

 

.רעיה תעיטנ סקטל םינמזומה להק

 

.רעיה תעיטנ סקט תעב ךרבמ - זול שידק רמ - תסנכה שאר-בשוי

 

.ותשא םש לעו ומש לע רעיה תעיטנ סקטב ורבד תא אשונ ינשוש הידעס

 

הרימשה ימימ הידעס לש ותימע - זוה בד סרפ ןתמל תרבוחה רעש
.יקרוטה ןוטלשה ןמזב ,ביבא-לת הריעצה ריעה לע

 

.זוה בוד סרפ תא ותלבק דמעמב ינשוש הידעס לש ומואנ טסקט

.הלדגהל הנומתה לע וצחל

 

...סרפה תלבק ינפל הנש
סרפה תדועת תא ינשוש הידעס ריעה שאר ןגס רסומ
.ןושארה ל"הצ ל"כטמר - ירוד בקעי ףולא-ברל ח"ישת תנשל

.הלדגהל הנומתה לע וצחל

 

,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןשלוא קחצי לש ומואנ
.ינשוש הידעסל זוה בד סרפ תקנעה ןמזב

.הלדגהל הנומתה לע וצחל

רוזח