...םידיחיה ויסנכמ גוז תא ובנגש םיבנגל היינפ
.ינשוש הידעס לש סופדה תיבב הספדנ העדומה
.לארשי ןואיזומ י"ע םסרופ

 

- ארבנ אלו היה אל
...ץראה תא בזע אל םלועמ הידעס

 

.אירול ןנער לש תיטסירומוה תרוקיב

 

.אירול ןנער - ךשמה

 

.30-ה תונשב הספדנש תוריחב תעדומ
.(ינשוש הנוי לש רודמב רכזומ) תודלויל םילוח תיב לעב היהש יקסבוחופ ר"ד םג םימותחה ןיב

 

רוזח